Chuyển Nghề Phi Vũ - Thần Hỏa - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Chuyển Nghề Phi Vũ - Thần Hỏa - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Thảo Luận Nghề Nghiệp - Kỹ Năng (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Thần Hỏa - Phi Vũ (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Chủ đề: Chuyển Nghề Phi Vũ - Thần Hỏa (/showthread.php?tid=110)Chuyển Nghề Phi Vũ - Thần Hỏa - Everlastinglove - 09-29-2018

Chuyển 1 : Ma Vũ    
Đến gặp npc Chủ tế long tàng
[Image: IiS5Piu.jpg]

Diệt 10 quái cương thi  

[Image: N6joqcc.jpg]

Chuyển 2 : Hàn Tinh
[b]Đến gặp npc Chủ tế long tàng[/b]

[b][Image: fQCjTTj.jpg][/b]

[b]Diệt 24 Lục trảo la sát và 1 Thị Huyết Ma nữ [/b]

[b][Image: Rcn14hA.jpg][/b]

[b][Image: PT3FBU8.jpg][/b]

Chuyển 3 : Phi Vũ 
Đến gặp Đặc cung Dực Phong [KT]

[Image: D1fu1Ig.jpg]

Diệt 20 Thương binh hoàng thành và 20 Đao binh hoàng thành

[Image: TdOUL7V.jpg]

Diệt Tà Phong Kiếm Khách 

[Image: oiyudOX.jpg]

Diệt 30 Kiếm sĩ hoàng thành 

[Image: R4EzbJ3.jpg]


RE: Chuyển Nghề Phi Vũ - Thần Hỏa - Everlastinglove - 09-29-2018

Chuyển 3 : Thần Hỏa 

Đến gặp Đặc cung Dực Phong

[Image: AfAPnP.jpg]

Diệt  Cấm vệ tướng quân 

[Image: PgLmkk.jpg]

Diệt  30 Cấm vệ hoàng thành 

[Image: wHD9j6.jpg]

Diệt 30 Cung thủ hoàng thành 

[Image: vm0JZq.jpg]