Hướng dẫn chuyển job Thánh Kiếm - Tà Vương - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Hướng dẫn chuyển job Thánh Kiếm - Tà Vương - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Thảo Luận Nghề Nghiệp - Kỹ Năng (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Thánh Kiếm - Tà Vương - Thiên Kiếm (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Chủ đề: Hướng dẫn chuyển job Thánh Kiếm - Tà Vương (/showthread.php?tid=8)Hướng dẫn chuyển job Thánh Kiếm - Tà Vương - Everlastinglove - 06-20-2017

Exclamation  Bài viết dành cho ai chưa biết , ai biết rồi thì thôi  =]]z

Đây là ảnh của võ lâm minh chủ , người nhận Q chuyển job lv 60 

[Image: volamminhchu_zps5cd8e5e7.jpg]

Thánh Kiếm :
Nhiệm vụ 1 : đánh 30 Kiếm sĩ Hoàng Thành ( đánh một mình)

[Image: aR7dx3A.jpg]


Nhiệm vụ 2: Tìm cái Tháp ở phía Nam Kinh Thành


[Image: L6CD821.jpg]

Nhiệm vụ 3: Đánh boss Tà Phong Kiếm Khách

[Image: JciY8K7.jpg]

Tà Vương :

Nhiệm vụ 1: Đánh Mã tặc ở cổng làng map 7x


[Image: VYC4nG.jpg]

Nhiệm vụ 2: Đánh BOSS Cuộc nổi loạn ninja ở map 7x 


[Image: I124dI.jpg]

Thiên Kiếm  chỉ cần nhận Q rồi đến npc trả Q rồi tự bay vào map đánh boss xong boss về trả Q là bạn hoàn thành nhiệm vụ


RE: Hướng dẫn chuyển job Thánh Kiếm - Tà Vương - sano1264 - 06-22-2017

Viết thêm mấy bài định hướng build skill đi bạn


RE: Hướng dẫn chuyển job Thánh Kiếm - Tà Vương - Everlastinglove - 06-23-2017

Sv pri khuyến khích tự build, mình k chơi kiếm nên cũng chịu